Přeskočit na obsah

Politika řízení kvality

Politika řízení kvality

Politika řízení kvality společně s kvality manuálem patří mezi základní, zdrojové dokumenty společnosti MV Lab, s.r.o. Vychází z osobní angažovanosti angažovanosti a aktivitě všech pracovníků. Politika řízení kvality je rámcem pro stanovení cílů, jež vedou k jejímu uskutečňování.

 

Závazek vedení společnosti

 • Vedení společnosti se zavazuje k efektivnímu systému politiky řízení kvality.
 • Vedení využívá pro svou činnost přiměřené zdroje (proškolení a zkušený personál, dostatečné finanční zdroje, kvalitní materiálně technické vybavení).
 • Vedení se zavazuje k plnému uplatňování principu trvalého zlepšování.
 • Vedení společnosti vytvoří podmínky pro průběžné sledování a vyhodnocování poskytovaných služeb.

Kvalita a standardnost

 • Plná akceptace zásad správné kalibrační / validační praxe a uplatňování nejnovějších poznatků při provádění činností.
 • Naplňování kvalitativních zásad dle norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO/IEC 17025 v aktuálním znění
 • Poskytování služeb v souladu s důsledným respektováním metodických postupů definovaných ve společnosti a formalizovaných v samostatných pracovních postupech.
 • Jakékoli revize těchto postupů budou řízeny pomocí systému řízení změn a vždy povedou ke zkvalitnění poskytované služby.
 • Poskytování služeb pomocí kvalitní přístrojové techniky při průběžném rozšiřování moderního, technického vybavení firmy.

Orientace na zákazníka

 • Poskytovaní služeb v oblasti metrologie, kvalifikací, validací a servisních činností dle potřeb zákazníka.
 • Flexibilita při plné shodě s legislativními předpisy a doporučeními.
 • Redukované čekací lhůty pro poskytnutí služby.
 • Poskytování poradenství v rámci předmětu poskytovaných služeb, jako bonus při realizaci.

Vlastní pracovníci

 • Společnost zajišťuje průběžné zvyšování kvalifikace vlastních pracovníků (vzdělávání, kurzy, školení).
 • Pracovníci společnosti jsou vedeni k standardnímu postupu při realizaci služby a souvisejících činností.
 • Pracovníci se účastní procesu zlepšování kvality poskytovaných služeb a zlepšování procesů jako takových.
 • U pracovníků bude rozvíjena schopnost získávání dalších zákazníků.

Externí pracovníci

 • Činnosti zajišťované externě budou realizovány pouze prověřenými externími subjekty (metrologie, auditní činnost a poradenství, PO a BOZP, atd.).

Nestrannost a důvěrnost

 • Pracovníci v rámci činností metrologické laboratoře plně dodržují pravidla nestrannosti, a to jak v oblasti poskytovaných služeb, tak i z pohledu činností a přístupů jednotlivých pracovníků.
 • Důvěrnost veškerých informací získaných nebo vytvořených během výkonu laboratorní činnosti je základním pravidlem činností metrologické laboratoře.
 • Principy nestrannosti a důvěrnosti jsou předmětem pravidelného hodnocení pomocí nástroje řízení rizik.

Zlepšování systému managementu kvality

 • Princip zlepšování je základním principem plynoucím z aplikace obou standardů, normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO/IEC 17025.
 • Společnost jako celek a také v rámci jednotlivých oddělení firmy identifikuje a volí příležitosti ke zlepšení, a zavádí potřebná opatření. Součástí jednotlivých hodnotících prvků je zpětná vazba od zákazníků a měřitelné ukazatele vycházející ze systému jakosti společnosti

 


Více informací o společnosti MV Lab, s.r.o.

 

KONTAKTUJTE NÁS